REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKK POLONIA WARSZAWA

Sklep Internetowy wstepnamecz.poloniawarszawa.com działający pod adresem https://zaproszenia.poloniawarszawa.com jest serwisem prowadzonym przez SKK Polonia Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000531775, zarejestrowana pod numerem NIP: 5252601351, Regon: 147485963, działająca w formule non-profit, będąca organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o nr. licencji: PZKOSZ 664/15. Kontakt z Organizatorem można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej: wstep@poloniawarszawa.com.

§1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sklep – strona internetowa za pomocą której można zakupić bilety wstępu na mecze SKK Polonia Warszawa o adresie https://zaproszenia.poloniawarszawa.com
 3. Wydarzenie – mecz koszykówki organizowany przez SKK Polonia Warszawa sp. z o.o.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepu.
 5. Organizator – podmiot świadczący usługi dystrybucji biletów za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Kart wstępu, zmierzające bezpośrednio do wzięcia udziału w meczu koszykówki organizowanym przez Organizatora.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep, którego wyłącznym właścicielem jest SKK Polonia Warszawa Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż biletów na mecze koszykówki kobiet (Wydarzenia)
 2. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest pomiędzy korzystającym ze Sklepu (Klient), a Organizatorem.
 3. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do zakupu biletów w Sklepie.
 4. Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie zaksięgowania na rachunku Organizatora płatności za zamówienie.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator w celu realizacji zakupów, Zamawiający powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., minimalna rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

§3

Zamówienia

 1. Sklep umożliwia zakup biletów na wydarzenia znajdujące się w ofercie Sklepu. Zakupu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Klient dokonując zakupu w Sklepie, zobligowany jest wypełnić formularz zamówienia, zamieszczając następujące informacje:
  1. Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  1. Zaakceptować niniejszy regulamin zaznaczając odpowiednie okienko.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do formularza oraz komplikacje wynikające z tego faktu.
 4. Dokonanie zamówienia przez Internet wymaga wykonania całej procedury zakupu:
 1. Wybór wydarzenia i rodzaju biletu (normalny – ulgowy) oraz dodanie go do koszyka,
  1. Przejście z koszyka do procedury zakupu biletów,
  1. Wypełnienie danych osobowych zamawiającego,
  1. Akceptacja regulaminu,
  1. Podsumowanie wszystkich danych – podgląd zamówienia,
  1. Wybór sposobu płatności,
  1.  Przy płatności poprzez serwis płatności online Przelewy24 przejście do kroku płatności. Po dokonaniu płatności powrót na stronę z potwierdzeniem dokonanego zakupu.
 2. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta jest ceną ostateczną.
 3. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest na stronie Sklepu w podglądzie zamówienia poprzedzającym finalny zakup biletu.
 4.  Klient może nabyć maksymalnie jeden bilet na jedno wydarzenie. Decyzję w sprawie liczby biletów przeznaczonej do sprzedaży podejmuje Organizator wydarzenia.
 5. Formami płatności za bilety zakupione w Sklepie za pośrednictwem serwisu Przelewy24 są:
  1. Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  1. Przelew online – realizowany za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  1. Przelew na rachunek bankowy
 6. Zatwierdzając zamówienie przyciskiem “KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient wyraża wolę zawarcia umowy.
 7. Po zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem ” KUPUJĘ I PŁACĘ ” Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w czasie 1 godziny.
 8. Nieopłacenie zamówienia w terminie określonym w §3 pkt.6 spowoduje anulowanie zamówienia.
 9. Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie zaksięgowania płatności za zamówienie na rachunku Organizatora.

§4

Dostarczanie biletu

 1. Bilet jest wysyłany do Klienta na wskazany w formularzu adres e-mail w ciągu jednej godziny od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie.
 2. W przypadku nieotrzymania biletu elektronicznego w ciągu jednej godziny od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie, Klient powinien się skontaktować z Organizatorem i poinformować o zaistniałej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań, by Klient mógł wziąć udział w wydarzeniu.

§5

Faktury

 1. Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 2. Zgłoszenia należy dokonać przed złożeniem zamówienia, poprzez przesłanie za pomocą umieszczonego w Sklepie formularza kontaktowego, w którym powinny znaleźć się dane umożliwiające wystawienie faktury.
 3. Klient żądający wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Faktura jest wystawiana nabywcy w ciągu 7 dni od daty zakupu. Za datę zakupu przyjmuje się datę zarejestrowania płatności za założone zamówienie na rachunku Przelewy24.

§6

Bilet

 1. Bilet upoważnia Klienta do wejścia na Wydarzenie, którego termin jest wskazany na bilecie.
 2. Bilet jest dokumentem elektronicznym w formacie PDF, który Klient otrzymuje po zaksięgowaniu płatności w Sklepie na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Zakupiony bilet należy okazać bezpośrednio przed wejściem na teren wydarzenia. Bilet może być okazany na ekranie telefonu, tabletu lub może być wydrukowany w rozmiarze umożliwiającym odczytanie kodu QR.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skontrolowania uprawnień Klienta do posługiwania się biletem ulgowym.
 5. Bilet zawiera unikalny dla złożonego przez Klienta zamówienia kod QR będący identyfikatorem wstępu. W przypadku okazania przed wydarzeniem dwóch jednakowych biletów wstęp uzyska jedynie pierwsza osoba okazująca bilet.
 6. Ceny biletów oferowanych przez Sklep zawierają marżę oraz podatek VAT.
 7. O liczbie dostępnych biletów i ich cenach decyduje Organizator.

§7

Zwroty biletów

 1. Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem Sklepu są przyjmowane wyłącznie w sytuacji odwołania wydarzenia, zmiany daty lub miejsca wydarzenia (zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy).
 2. Bilety zakupione w Sklepie nie podlegają zamianie na inne.
 3. Klient wyraża zgodę na realizację zwrotu środków na rachunek, z którego dokonywana była płatność za bilety.
 4. Jeżeli wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn wymienionych w punkcie 1, zwrot środków na rachunek Klienta zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od planowanego terminu wydarzenia.

§8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres wstep@poloniawarszawa.com. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, zwrotny adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez składającego reklamację w formularzu reklamacyjnym. W szczególnie uzasadnionych Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

§9

Dane osobowe

 1. Dane osobowe udostępniane przez kupujących są administrowane i przetwarzane przez Organizatora.
 2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Organizatora. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Sklepie w zakładce „Polityka prywatności”

§10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 1 września 2021 r.