Przejdź do treści

Regulamin meczu

§ 1    

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na meczach koszykówki kobiet w sezonie 2021/2021 zwanych dalej „wydarzeniem”, których organizatorem jest SKK Polonia Warszawa sp. z o.o. ul. Konwiktorska 6 lok. 205 , 00-206 Warszawa.
 2. Wydarzenia odbywają się w Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26a, 02-952 w Warszawie.  W miejscu wydarzenia będą odbywać się mecze koszykówki.
 3. Wejście na teren wydarzenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Dla uczestników wydarzenia Regulamin dostępny jest na miejscu u organizatora oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem poloniawarszawa.com

§ 2    

Obowiązki dotyczące zachowania się w obiektach sportowych w czasie pandemii

(wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów)

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu mają obowiązek:

– zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej,

– dezynfekcji rąk przy wejściach na teren obiektu i wyjściach z niego, korzystając z dozowników z płynem do dezynfekcji ustawionych przy wejściu do hali,

– rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”),

– w przypadku braku wyznaczonych miejsc na trybunach, do zachowania dystansu wynoszącego min. 1,5m.

§ 3    

Zasady szczegółowe

 1. Wstęp na mecz jest płatny. Bilety wstępu można nabyć poprzez stronę internetową wstepnamecz.poloniawarszawa.com
 2. Bilet może być okazany do weryfikacji zarówno w wersji drukowanej, jak i na ekranie smartfona lub tabletu.
 3. Weryfikacja biletu następuje w punkcie informacyjnym przed wejściem na halę, po czym uczestnik otrzymuje specjalną opaskę.
 4. Na każdy dzień imprezy wydawana jest opaska w odpowiednim kolorze.
 5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Organizator dysponuje własną ochroną i obsługą informacyjną. Służby te wyróżniają się odpowiednim oznakowaniem lub posiadają specjalne identyfikatory.
 7. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do ochrony lub organizatora.
 8. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do ochrony lub organizatora imprezy.
 9. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

§ 4    

Uprawnienia Ochrony

 1. Ochrona jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:

– sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,

– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

– stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,

– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę oraz nie wykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017.0.2213 ze zm.)

– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 • Ochrona może odmówić wstępu na teren imprezy oraz przebywania na niej osobom:

– wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,

– wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano Komendantowi Głównemu Policji,

– wobec których został wydany zakaz sądowy lub klubowy wstępu na imprezy masowe w kraju i UE,

– odmawiającym poddania się czynnościom, o którym mowa w punkcie a) niniejszego paragrafu,

– nieposiadającym dokumentu tożsamości,

– znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

– których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

§ 5    

Zachowanie na imprezie

 1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
 2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń organizatora, ochrony imprezy, spikera oraz Policji.
 3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na postawie przepisów, Regulaminu obiektu lub Regulaminu imprezy, przez ochronę lub obsługę informacyjną podlega wydaleniu z obiektu.
 4. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 6. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być drożne.

§ 6    

Zakazy

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:

– pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,

– środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

– urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB (np. tzw. „wuwuzeli”),

– jedzenia, napojów.

Ponadto niedozwolone jest:

– palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek,

– rzucanie jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,

– rozniecanie ognia, zapalanie fajerwerków, kul świecących, rac, itp.

– naruszanie nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,

– używanie elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy (poza obowiązkowymi maseczkami), celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,

– używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewanie obscenicznych piosenek i obrażanie jakichkolwiek osób,

– wchodzenie na obszary, które nie są dostępne dla widzów.

 • Przedmioty niebezpieczne, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

§ 7    

Obsługa informacyjna

 1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie, organizator zapewnia pomoc obsługi informacyjnej.
 2. Obsługa informacyjna zobowiązana jest do:

– informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze,

– informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,

– nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie,

– niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych,

– pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

– reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie,

– obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczaniu osób.

§ 8    

Odpowiedzialność uczestników imprezy

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
 2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
 3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza §6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.

§ 9    

Rejestracja przebiegu imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu filmowego, dźwiękowego oraz wykonywania fotografii w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Wejście na teren obiektu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na użycie wizerunku w celu publikowania lub rozpowszechniania informacji o meczach bez ograniczeń terytorialnych. Uczestnik wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w transmisji na żywo, jak również w przypadku odtwarzania w mediach społecznościowych i z wykorzystaniem innych technologii medialnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2021 r.