Przejdź do treści

REGULAMIN INTERNETOWEGO PORTALU DYSTRYBUCJI KART WSTĘPU

SKK POLONIA WARSZAWA

Dystrybutorem kart wstępu na mecze koszykówki kobiet drużyny SKK Polonia Warszawa jest SKK Polonia Warszawa sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000531775, zarejestrowana pod numerem NIP: 5252601351, Regon: 147485963, działająca w formule non-profit, będąca organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o nr. licencji: PZKOSZ 664/15 zwana także zamiennie „Organizatorem”.

Kontakt z Organizatorem można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej: wstep@poloniawarszawa.com.


§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Portal – portal dystrybucji kart wstępu na mecze SKK Polonia Warszawa.
 3. Impreza – mecz koszykówki organizowany przez SKK Polonia Warszawa sp. z o.o.
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Portalu.
 6. Organizator – podmiot świadczący usługi dystrybucji Kart wstępu za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Karta wstępu – dokument umożliwiający wejście na mecz koszykówki organizowany przez Organizatora.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Kart wstępu, zmierzające bezpośrednio do wzięcia udziału w meczu koszykówki organizowanym przez Organizatora.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu dostępnego pod adresem wstepnamecz.poloniawarszawa.com.
 2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Portalu należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą właściciela Portalu wyrażoną na piśmie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Portalu przez Zamawiającego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Portal prowadzi dystrybucję za pośrednictwem sieci Internet.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator w celu realizacji zakupów, Zamawiający powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,minimalna rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 6. Zamawiający zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


§3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Portalu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Zamawiający prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, a następnie potwierdzi fakt złożenia zamówienia, klikając w aktywny link.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Organizator skontaktuje się z Zamawiającym. Jeśli kontakt z Zamawiającym nie będzie możliwy, Organizator ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Zamawiający może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych portalu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. W celu złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.
 8. Po złożeniu przez Zamawiającego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.


§4. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Karty wstępu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia.
 2. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany w Sklepie liczony jest w dniach roboczych.
 3. Wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze.
 4. W przypadku opóźnienia wysyłki, Zamawiający zostanie poinformowany o tym drogą mailową.
 5. Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.


§5. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może zrezygnować z wzięcia udziału w Imprezie bez podawania przyczyny.
 2. Zamawiający powinien poinformować Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o rezygnacji z wzięcia udziału w imprezie.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r.